k6官方宅男第一导航

k6官方宅男第一导航

心火衰则邪乘之,故神怯而恐。目视不明,水之亏也,手足寒,阴之厥也。

余不揣鄙陋,以管窥之见,谨将乾坤化育,人身性命立极,与夫气机盈缩,内因、外因,阳虚、阴虚病情实据,用方用法,活泼圆通之妙,详言数十条,以明仲景立法垂方之苦心,亦足以补修园先生之未逮。刚与刚,阳之极也。

刚与刚,阳之极也。且中气不足则浊气居之,故肠胃为之苦鸣也。

哭者以其心悲,心悲以其神慈,神慈则志悲,志悲所以泣出。 人年逾四旬,气衰者多有此疾。

一年之气机,即在一月尽之;一月之气机,又可以一日括之。阳邪实于阴分,故热而烦满。

黑,水色也,土病则水无所畏,故黑色反见于颜面。于此三者,而表里虚实之治尽之矣。

Leave a Reply